Przedmiot i zadania ekologii OGR-zaocz

Przedmiot i zadania ekologii.
1.      EKOLOGIA: oikos = dom, logos = nauka

2.      Myslenie proekologiczne

2.1.   Natura - system bytów

2.2.   Natura – warta podziwu, troski, miłości

2.3.   Wpływ cywilizacji człowieka na naturę

3.      Utopijna wizja Miasta Słońca Thomasso Campanella

4.      Eksperymenty "kreatorów biosfery" - Biosfera 2

5.      1869 r. Ernest Haeckel podał definicję ekologii.

6.      Różne znaczenia słowa ekologia:

6.1.   działania związane z ochrona przyrody i środowiska

6.2.   światopogląd – ideologia

6.2.1.      Inkluzjonizm (zasada równości biocenotycznej) i ekskluzjonizm

6.3.   nauka przyrodnicza:

6.3.1.      E. Haeckel (1869): całokształt oddziaływań między zwierzętami a środowiskiem ożywionym i nieożywionym.

7.  Poziomy ekologiczne = poziomy organizacji materii, będące przedmiotem zainteresowania ekologii:

7.1.                   populacja

7.2.                   ekosystem

7.3.                   biocenoza

7.4.                   fizjocenoza

7.5.                   biom

7.6.                   biosfera