Przedmiot i zadania ekologii Tow

Przedmiot i zadania ekologii.

1.      EKOLOGIA: oikos = dom, logos = nauka

2.      Myslenie proekologiczne

2.1.   Natura - system bytów

2.2.   Natura – warta podziwu, troski, miłości

2.3.   Wpływ cywilizacji człowieka na naturę

3.      Utopijna wizja Miasta Słońca Thomasso Campanella

4.      Eksperymenty "kreatorów biosfery" - Biosfera 2

5.      Ekologia opatrznościowa: Arystoteles, Platon

6.      Analizy demograficzne XVII-XVIII wiek: Antoni van Leeuvenhoek, Thomas Robert Malthus

7.      Ekologia opatrznościowa             dobór naturalny, walka o byt.

8.      1869 r. Ernest Haeckel podał definicję ekologii.

9.      Definicja ekologii:

9.1.   działania związane z ochrona przyrody i środowiska

9.2.   światopogląd – ideologia

9.2.1.      inkluzjonizm (zasada równości biocenotycznej) i ekskluzjonizm

9.3.   nauka przyrodnicza:

9.3.1.      E. Haeckel (1869): całokształt oddziaływań między zwierzętami a środowiskiem ożywionym i nieożywionym.

9.3.2.      Ch. Krebs (1996): nauka o zależnościach decydujących o liczebności i rozmieszczeniu organizmów (dlaczego właśnie tu i właśnie tyle)

10.  Poziomy ekologiczne = poziomy organizacji materii, będące przedmiotem zainteresowania ekologii:

10.1.                   populacja

10.2.                   ekosystem

10.3.                   biocenoza

10.4.                   fizjocenoza

10.5.                   biom

10.6.                   biosfera