Prace Magisterskie

Tematy prac magisterskich i inżynierskich dla studentów WOBiAK
(Proponowane zagadnienia dotyczą możliwości pisania zarówno prac magisterskich jak i inżynierskich, konkretne tematy prac zostaną ustalone na podstawie konsultacji z zainteresowanymi osobami)

  1. Ocena przydatności wybranych gatunków roślin synantropijnych na trawniki przyuliczne.
  2. Ocena stopnia synantropizacji terenów zieleni miejskiej w zależności od natężenia antropopresji
  3. Wpływ warunków środowiska na jakość runi trawników miejskich.
  4. Wykorzystanie wybranych gatunków traw i roślin dwuliściennych na trawnikach przy trasach komunikacyjnych.
  5. Zasolenie a skład florystyczny trawników.
  6. Ocena bioróżnorodności wybranych fitocenoz.
  7. Zmienność aspektów barwnych na trawnikach miejskich.
  8. Zmienność florystyczna trawników miejskich.