Ekosystem OGR-zaocz

Dynamika ekosystemów

Sukcesja ekologiczna jest kierunkowym rozwojem roślinności wywołanym przez zmiany środowiska bądź na skutek wrodzonych właściwości organizmów. Wewnętrzną dynamikę biocenoz stanowi odradzanie się biocenoz przy zachowaniu składu gatunkowego i odnawianiu składu osobowego.

 

1.      Kierunek zmian sukcesyjnych: od układów najprostszych do bardziej zorganizowanych

2.      Sukcesja naturalna i antropogeniczna.

3.      Typy sukcesji:

3.1.   pierwotna

3.2.   wtórna:

3.2.1.      kreatywna – powstanie nowego zbiorowiska końcowego, odmiennego od tego, które występowało pierwotnie

3.2.2.      rekreatywna (regeneracyjna) – odtworzenie zbiorowiska po jego zniszczeniu (pożar, huragan), gdy czynnik powodujący zaburzenia przestanie działać

3.3.   Szereg sukcesyjny - zmiana i następstwo zespołów w czasie od momentu wstępnego zasiedlenia do zakończenia procesu przemian i ustabilizowania zespołu. Dzieli się na dwie fazy:

3.3.1.      zespołu otwartego; obejmuje fazy:

3.3.1.1. pionierska

3.3.1.2. migracyjna

3.3.1.3.zasiedlająca

3.3.2.      zespołu zamkniętego

3.3.2.1.konkurencyjna

3.3.2.2.stabilizacyjna

3.4.   Inny podział:

3.4.1.      stadium inicjalne

3.4.2.      stadium optymalne

3.4.3.      stadium terminalne

3.4.3.1.różnicowanie struktury poziomej (inicjalne, optymalne)

3.4.3.2.różnicowanie struktury pionowej (optymalne, terminalne)

3.4.3.3.integracja struktur (terminalne)

4.      W kolejnych fazach sukcesji następowanie populacji po sobie następuje opisują modele:

4.1.   zastępowania gatunków

4.2.   sztafety florystycznej

4.3.   inicjalnej kompozycji roślinnej

4.4.   ułatwiania, tolerancji i hamowania